۱۱/۰۲/۱۳۹۹

دانلود رایگان کتاب راهنمای برنامه‌ریزی برای افزایش سواد آبی و محیط زیستی

کتاب حاضر شامل ۴ بخش عمده است. در بخش اول این کتاب به جایگاه آموزش و سواد آبی و محیط زیستی؛ کارکردها و ابعاد آن پرداخته […]